ABOUT US

เกี่ยวกับเราอีแต๋นฟอร์ยู
You are here:

Who we are

บริษัท อีแต๋นฟอร์ยู จำกัด เริ่มกิจการต่อรถอีแต๋น ในปี พ.ศ.2522 บนพื้นฐานความตั้งใจ ของนายสิทธิ์  จันทร์แสนโรจน์ และนางสุดา   จันทร์แสนโรจน์ ที่ต้องการผลิตรถสำหรับใช้ในไร่ ฟาร์ม  โรงงานอตุสาหกรรม สำหรับคนไทยให้ได้ใช้รถไทยเอนกประสงค์ในราคาถูก ใช้งานได้จริง

เป็นเวลากว่า 30 ปี จากประสบการณ์ ความรู้ และความรับผิดชอบต่อลูกค้า การผลิตรถได้แตกไลน์ ผลิตรถอีกหลายประเภท บนพื้นฐานแนวคิด รถไทยใช้ได้จริง

ปัจจุบัน บนพื้นที่กว่า 10,000 ตร.ม. เราเดินมุ่งมั่นปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องจักรการผลิต อะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อผลงานที่ได้มาตรฐานขี้น และความปลอดภัยทั้งพนักงาน และลูกค้าที่ใช้รถของเรา

Our experience

Etan4u - 30 years

Our clients